برای من یک موسیقی خوب آن است که مرا به مرز جنونِ لذتبخشی بکشاند. یک ویرانگریِ با شکوه که هیچ چیز نمی تواند جایش را بگیرد. خاصیتِ موسیقی این است که با آن تصویر سازی و سفر در زمان یک لحظه دست از سرت بر نمی دارد و گردش خون در قلب و مغزت را احساس می کنی. پرواز می کنی به درونِ هیچ ات، به جای بی بازگشت. حس شنوایی نقش دیگر حس ها را بر عهده می گیرد و در ابعاد وجودت گم می شوی. آنجا که هیچ خوابی تو را نمی برد